HACCP

Według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 z 27.09.2006, poz. 1225) oraz Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, System HACCP obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z produkcją i obrotem żywnością.

Z definicji Codex Alimentarius HACCP to system identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. 

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli - to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Z systemem HACCP ściśle wiążą się pojęcia dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk sanitarnych, których opracowanie wdrożenie i prawidłowa dokumentacja stanowią bazę do budowania systemu
GMP - dobra praktyka produkcyjna - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

GHP - dobra praktyka higieniczna - działania które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. 

Proponujemy wszechstronną pomoc w dostosowaniu dokumentacji oraz organizacji przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych.
Zajmujemy się opracowaniem zakładowych kodeksów dobrych praktyk (GMP i GHP) - tworzymy dokumentację, opracowujemy procedury, poradniki, instrukcje, dokumenty związane, szkolimy pracowników oraz audytujemy istniejące systemy. 

 

Zapewniamy budowę systemu HACCP zgodnie z wytycznymi Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), w oparciu o 7 zasad, czyli:

  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  • Zdefiniowanie krytycznych punktów kontrolnych
  • Zdefiniowanie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych
  • Wyznaczenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
  • Opracowanie działań korygujących
  • Opracowanie procedur weryfikacji systemu
  • Opracowanie dokumentacji

 

Oferta zawiera opracowanie harmonogramu wdrażania i Księgę HACCP, procedury, instrukcje, przeprowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu oraz szkolimy pracowników z zakresu stosowania GMP/GHP. 
Ceny usługi ustalamy indywidualnie.